رشد سود آوری «اوان» با پوست اندازی در ترکیب سهامداران