مصاحبه مدیرعامل شرکت مبین وان با تلویزیون اینترنتی رسمی شرکت فرابورس