حضور شرکت مبین وان در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید