تصویب افزایش سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی در مجمع فوق العاده