برای جهانی شدن شرکت‌های امروز باید به جوان‌ها اعتماد کنیم