حاشیه نگاری جلسه ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت مبین وان