برنامه ریزی مبین وان برای صادرات خدمات دیجیتال به آفریقای جنوبی