پرداخت از طریق اپراتور (Direct Carrier Billing) در آسیا:۲۰۱۸