مدیرعامل مبین وان: حوزه فن‌آوری و خدمات دیجیتال تحریم‌پذیر نیست