نشست مدیران شرکت مبین وان با مدیران منطقه آزاد انزلى