"اوان" و نتایج برگزاری مزایده فروش ساختمان شرکت مبین وان کیش