تلاش «مبین وان» برای سوددهی بیشتر با خروج از تک محصولی