قوانین چند‌گانه مانع از برنامه‌ریزی بلند‌مدت شرکت‌های IT‌ است