سرپرست برتر تیم های ورزشی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در سال ۹۸ انتخاب شد.