توسعه سرویسهای دیجیتال میتوانند نقشی کلیدی در "جهش تولید" ایجاد کنند