حرکت بازار سرمایه به سمت تولیدکننده‌های سرویس‌های دیجیتال