حضور مبین وان در چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران