گزارش تصویری آئین امضاء قرارداد انتشار بازی پرسیتی