بازی ایرانی با همکاری مبین وان در بازارهای عربی عرضه می شود