گزارش پخش شده در بخش ‌های خبری از آئین امضای قرارداد ایجاد بزرگترین صندوق سرمایه گذاری