مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت مبین وان برگزارشد