انتخاب روابط عمومی شرکت مبین وان در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی کشور