می توانیم سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی داشته باشیم