مبین وان با رویکرد تازه و تمرکز بر صنایع فناوری‌محور وارد بازار می‌شود