شرکت مبین وان کیش از انعقاد قرارداد مشارکت در فروش محصولات ارزش افزوده مبتنی بر IVR در شبکه هاب مخابراتی تحت نفوذ شرکت مبین وان کیش خبر داد.

این قرارداد با محوریت مشارکت در فروش محصولات ارزش افزوده مبتنی بر IVR  درشبکه هاب مخابراتی تحت نفوذ شرکت مبین وان کیش با شرکت سروش رسانه منعقد شده است. نحوه تسویه قرارداد مذکور شصت روز کاری پس از تاریـخ پایان هر دوره خـدمات که به صورت دوره های خـدماتی از ابتدای هر سال شـروع و به صورت ماهانه است، تعیین شده و به عبارت دیگر،  فروردین و اردیبهشت امسال اولین دوره خدماتی سال جاری است.

 شرکت مبین وان کیش همکـاری و مشـارکت طرفین در فروش محتوای دیجیتـال بر بستر شـبکه ارتبـاطی مخابرات ایران و همراه اول با تکیه بر زیرساخت IVR ایران را ساز و کار اجرای این قرارداد اعلام کرد.

این مجموعه در نامه شفاف سازی خود تاکید کرد که اکثر قراردادهای شرکت مبین وان کیش فاقد مبلغ است و در صورت تحقق اهـداف و جـذب مشترک قرارداد به درآمـدزایی می رسـد و تـا این مرحله قرارداد اهمیت ریالی جهت افشا ندارد.

علاوه بر این، شـرکت سـروش رسانه متعهد است فرصت های تبلیغاتی ناشی از قرارداد خود با شرکت توسعه کسب و کار ایرانی-توسکا را در قرارداد حاضر به کار بندد که تا قبل از انجام این مهم، قرارداد حاضـر در زمره قراردادهای بااهمیت قرار نمی گیرد و تا عملیاتی شدن این امر و تثبیت درآمد حاصـله الزامی برای اطلاع رسانی نبود. از آنجاییکه میانگین درآمـد روزانه اردیبهشت ماه خـدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت از 217 میلیون ریال به میانگین درآمد روزانه 600 میلیون ریال افزایش یافته است، اهمیت این قرارداد در سطح افشای رویدادهای بااهمیت قرار گرفته است. بدین ترتیب در صورت ادامه تبلیغات گسترده تلویزیونی توسـط شرکت سروش رسانه و تداوم درآمد حاصله، پیش بینی درآمد سال جاری نیز تعدیل خواهد شد.

در ادامه نیز عملکرد ماهانه درآمدی شرکت نیز در مهلت قانونی افشا خواهد شد.

مبین وان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!