به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان ، روز گذشته در مراسم چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی کشور که در سالن مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور مدیران و معاونین ارتباطات و روابط عمومی سازمان ها و ارگانهای مختلف کشور برگزار شد طی داوری های انجام شده روابط عمومی شرکت مبیانتخاب روابط عمومی شرکت مبین وان در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان ، روز گذشته در مراسم چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی کشور که در سالن مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور مدیران و معاونین ارتباطات و روابط عمومی سازمان ها و ارگانهای مختلف کشور برگزار شد طی داوری های انجام شده روابط عمومی شرکت مبین وان به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد.
شایان ذکر است دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی روابط عمومی کشور در طول سال براساس اطلاعات و گزارش ها، فعالیت های واحد ارتباطات و روابط عمومی شرکت ها و سازمانها را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در مراسمی از آنها تقدیر به عمل می آورد.
ن وان به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد.
شایان ذکر است دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی روابط عمومی کشور در طول سال براساس اطلاعات و گزارش ها، فعالیت های واحد ارتباطات و روابط عمومی شرکت ها و سازمانها را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در مراسمی از آنها تقدیر به عمل می آورد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!